Prijava za Bračni susret

Vaša privatnost nam je jako važna, stoga želimo komunicirati s Vama na način koji Vi odaberete.

Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18), treba nam Vaš pristanak kako bismo mogli obrađivati i koristiti Vaše osobne podatke, te Vas kontaktirati u vezi Bračnog susreta (dalje: BS) na koji se želite prijaviti.

Privolu možete dati potpisivanjem teksta privole na Prijavnici za sudjelovanje na BS u papirnatom obliku prilikom dolaska na BS, pri telefonskoj prijavi, ili slanjem elektroničke prijave.

Time potvrđujete da ste dobrovoljno dali svoje osobne podatke i da pristajete da Hrvatska zajednica Bračnih susreta, Zagreb, Jordanovac 110, OIB 61175209560 (dalje: HZBS) obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u svrhu Vaše prijave na BS.

Bez davanja suglasnosti nećemo biti u mogućnosti zaprimiti Vašu prijavu na BS!

Obavještavamo Vas da će Vaše osobne podatke obrađivati, koristiti i čuvati bračni par zadužen za primanje prijava na BS za koji se prijavljujete (dalje: bračni par zadužen za primanje prijava).

Vaši osobni podaci će se čuvati do završetka BS na koji se prijavljujete kako bi Vas bračni par zadužen za primanje prijava mogao kontaktirati i dati Vam informacije vezane za dolazak na BS.

Ukoliko se ne odazovete na BS za koji se prijavljujete, bračni par zadužen za primanje prijava brisat će Vaše podatke pohranjene na svom osobnom računalu, odnosno uništiti Vaše podatke koji se nalaze u papirnatom obliku u registratorima u njihovoj kući.

Na BS se možete ponovno prijaviti davanjem nove privole u papirnatom ili elektronskom obliku.

U svakom trenutku možete odustati od dolaska na BS i zatražiti brisanje danih podataka kontaktiranjem bračnog para zaduženog za primanje prijava, a njihova imena i kontakt podaci objavljeni su u nastavku.


Ako se želite prijaviti za Originalni Bračni susret, možete to napraviti na dva načina, telefonski ili ispunjavanjem online formulara (pri dnu stranice). Telefonske prijave primaju:

Ludbreg
Aleksandra i Mladen Lukavečki
Telefon: 091 595 3799
aleksandra.lukavecki@gmail.com

Opatija
Anita i Milorad Cuculić
Telefon: 051 251 271; 091 332 2414
am.cuculic@gmail.com
vlč. Anton Zec
Telefon: 091 542 8908
antoniozeckrk@gmail.com

Split
Ivanka i Ante Bajić
Telefon: 021 473 684; 095 392 4908
ivanka.bajic.split@gmail.com

Đakovo
Dinko i Josipa Hrehorović
Telefon: 091 281 1009; 099 730 6487
jhrehorovic@gmail.com

Subotica
Marina i Mirko Šokčić
Telefon: +381 (0)24 561 269
Mobitel Marina: +381 (0)61 561 2690
Mobitel Mirko: +381 (0)64 406 4212
obisok1@gmail.com


S danom stavljanja ove obavijesti na internetsku stranicu (www.hzbs.hr) uveli smo obvezu plaćanja troška prijave na Originalni Bračni susret (dalje: BS) u iznosu od 100,00 kn (slovima: sto kuna) za svaki bračni par koji se sam prijavljuje na BS i to bez obzira da li prijavu vrši telefonskim putem ili putem navedene internetske stranice Hrvatske zajednice Bračnih susreta (dalje: HZBS).

Naime, posljednjih godina značajno su porasli troškovi koje HZBS ima u vezi organizacije BS. Radi se o troškovima koji nastaju za HZBS u trenutku prijave bračnog para na BS. Navedeni troškovi ne ulaze u trošak boravka para na samom BS, a isti su do sada u cijelosti snosili članovi HZBS. S obzirom da se radi o većim izdacima za HZBS, morali smo uvesti obvezu plaćanja troška prijave na BS radi pokrivanja troškova pripreme BS.

Zbog toga se navedena uplata neće uzeti u obzir prilikom davanja Vašeg anonimnog dara na kraju BS, te Vam se uplaćena novčana sredstva neće vratiti u slučaju da ne odete na BS i to bez obzira da li se radi o opravdanom ili neopravdanom nedolasku. U slučaju nove prijave na BS u nekom drugom terminu trebat ćete ponovno uplatiti trošak prijave na BS. Obveze plaćanja troška prijave na BS oslobođeni su samo oni bračni parovi koje na BS prijavi član HZBS.

Da bi se Vaša prijava na BS smatrala pravovaljanom, potrebno je da u roku od 8 dana od dana Vaše prijave na BS uplatite iznos od 100,00 kn na račun HZBS otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Ovo su podaci za uplatu:

PLATITELJ: ( ime i prezime jednog supružnika te adresa prebivališta )

PRIMATELJ: Hrvatska zajednica Bračnih susreta,  Zagreb, Jordanovac 110

BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR28 2360 0001 1013 9238 0

MODEL: HR99

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: ostaviti prazno

OPIS PLAĆANJA: dar za pokrivanje troška prijave na BS u … ( upišite ime grada gdje želite ići na BS )

 IZNOS: 100,00 kn


Da bi ste se prijavili za Originalni Bračni susret unesite svoje podatke, prepišite sigurnosni niz znakova i kliknite na dugme pošalji. Na Vaš mail dobit ćete potvrdu slanja prijave. Naš tim zadužen za prijave će vas kontaktirati s detaljima u primjerenom roku.

Slanjem ove elektroničke prijave potvrđujete da ste dobrovoljno dali svoje osobne podatke i da pristajete da Hrvatska zajednica Bračnih susreta, Zagreb, Jordanovac 110, OIB 61175209560 obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u svrhu Vaše prijave na Originalni Bračni susret.

Pošalji